Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Medir
medir
Flexió verbal »
(Del llatí metīri, mat. sign.)
  1. v. tr. Calcular la mida, lextensió, laltària...
  2. Calcular lintensitat, la transcendència duna cosa.
  3. intr. Tindre certa mida, altària, extensió.
  4. Comparar una cosa en una atra.
observacions/documentació: Forma considerada injustament com a castellanisme, puix ya apareix en els texts més antics i clàssics:"E feen medir la terra del terme de Valencia” Jaume I. Llibre dels feits del rei en Jaume. 1380. “E aço nos mostra la sciencia de nostre senyor Deus Jesuchrist, que·ns mostra medir tres coses”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410. “Y.ls actes d’aquells medir per igual”. Bernat Fenollar. Lo Procés de les Olives. 1497.
Buscar Medir en: