Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a uf.

¡uf!
(D’orige onomatopèyic de l’exhalació d’aire.)
interj. Interjecció que indica cansament, opressió, oix, desconsideració.