Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a guai.

guai
(De l’àrap wái, interj. d’admiració. En el cas de l’antiga interj. de dolor el seu ètim és el gòtic wái, exclamació de dolor.)
interj. Interjecció de sorpresa o admiració. // ant. Expressió de dolor, amargura o angoixa.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.