Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a befbaf.

befbaf
interj. ant. Interjecció que servix per a expressar befa o burla.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.