Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: potecari
potecari, -ia, -is, -ies
(Del llatí apothēcarius, mat. sign.)
  1. s. m. desus. Farmacèutic.
observacions/documentació: “Les adivines e potecaris, / los herbolaris e triagués / hon que pogués / remey trobar”. “...he reprovat, / dels husuraris / e potecaris, / llur receptari”. Jaume Roig. Spill. 1460. “...y sou potecari que dona excellides / bastants medecines que sana les vides / d’aquells qui reclamen la gran virtut vostra”. Francesc Borgonyó. O clau que huy’ns obre del cel la gran porta. 1502. “Aixó es lo de manco; yo em contente en cuansevol cosa qu‘em donen, per eixemple, un estanquet ó una plasa de potecari...”. J. Bernat i Baldovi, J. Maria Bonilla, P. Pérez. La Donsayna. 1845.
Buscar potecari en: