Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: jo
jo
  1. pron. person. var. ort. ant. V. yo.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: xo.