Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a anyam.

anyam
interj. local. ¡Vejam!
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.