Sinònims i antònims

Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims

PRÒLEC

El Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims pretén ser un element auxiliar per ad aquell que desige afondar en el lèxic valencià, sense haver de llimitar-se al cada volta més restringit "llenguage bàsic", que si be és suficient per a "anar per casa", resulta massa pobre en expressivitat per a qualsevol que utilise l'idioma en el camp educatiu, lliterari, comercial, o d'alguna atra especialitat.

Per a intentar satisfer millor eixa finalitat, l'autor ha seguit un criteri prou generós en lo que a la pròpia sinonímia es referix, ya que un verdader diccionari de sinònims quedaria circumscrit a unes poques pàgines, puix la coincidència exacta de significats de dos veus distintes és extremadament llimitada.

En este diccionari s'ha forçat la metonímia i la sinècdoque en un criteri lliberal per a poder reunir, dins d'una idea molt general, el màxim cabal de veus que formen part de la comprensió d'esta idea. Per ad això s'haurà de tindre en conte que, pel fet de trobar-se reunides vàries veus dins d'una mateixa accepció, eixes veus no sempre són estrictament sinònimes entre sí, sino que poden diferir més o manco en quant a la seua extensió conceptual.