Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Instruccions d'us del diccionari

El Diccionari Valencià de la Rima inclou tot el lèxic del Diccionari General de la Llengua Valenciana classificat segons la terminació de cada paraula, a partir de l'última vocal tònica de cada una d'elles. Totes les paraules van acompanyades d'un extracte de la seua definició per a facilitar la consulta i l'elecció; s'ha de destacar en este punt que és important llegir i tindre en conte les abreviatures al principi de l'entrada de cada paraula per a descartar arcaismes, localismes, dialectalismes o paraules en desús.

Els resultats no tenen en conte, per ara, qüestions fonètiques com l'obertura de la vocal tònica en els casos en que esta no du accent gràfic, per tant, pot haver paraules en el llistat oferit que no rimen en rima consonant o perfecta (el Diccionari Bilingüe indica en un asterisc les paraules que no duen accent gràfic i que tenen la seua vocal tònica oberta).

En els diccionaris de la rima no està introduïda la flexió verbal, puix els resultats de busca serien extensíssims i poc pràctics, per lo que els verps apareixen en infinitiu, de manera que l'usuari haurà de tindre en conte que algunes formes verbals poden rimar en unes atres que tenen la mateixa persona i temps verbal si són de la mateixa conjugació o en diverses paraules: per eixemple la primera persona singular del present d'indicatiu dels verps menjar o penjar és menge i penge, i rimen entre elles i en paraules com dumenge, pero menge i penge no apareixen en els resultats quan busquem rimes en dumenge.

Per una atra banda, hem de tindre present que el diccionari es basa en coincidències gràfiques, pero la rima és fonètica i ya sabem que un fonema pot estar representat per diverses grafies, de manera que si es busquen paraules que rimen en càliç, en el resultat de la busca no eixirà tessalis, encara que rimen en rima consonant o perfecta; l'usuari haurà de tindre en conte els fonemes que tenen més d'una representació gràfica, com ara s/c/ç i g/j.

En cas de dubte es pot consultar la fonètica general del valencià en l'obra Estàndart Oral Valencià. Per a una introducció a la mètrica valenciana es pot consultar l'artícul Normes Bàsiques sobre la Mètrica Valenciana.