Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Coincidències per a: abella
« 1 2 3 4 510
-ell, -lla, -lls, -lles
suf. Sufix d’orige llatí en valor diminutiu i que forma part de paraules com: cervatell, fardell,… [vore]
aixadella, -lles
s. f. Aixada menuda, en fulla llarga i estreta i mànec curt, s’utilisa en una mà i servix per a… [vore]
aixella, -lles
s. f. Punt inferior o concavitat en el lloc a on el braç de l’home s’unix al cos: Els chiquets no… [vore]
albaquella, -lles
s. f. ant. El restant que queda per pagar d’algun conte o renda. [vore]
alcarnella, -lles
s. f. var. form. dialect. ant. V. encarnella, carchofa. [vore]
alguella, -lles
s. f. var. form. ant. V. alquella. [vore]
alquella, -lles
s. f. ant. Parament per a posar dosser a un llit. [vore]
ancarnella, -lles
s. f. var. form. local. V. encarnella. [vore]
anella, -lles
s. f. Cércol de metal o de qualsevol atra matèria resistent que servix per a cenyir-se a un… [vore]
aquell, -lla, -lls, -lles
pron. m. Designa la persona o cosa que està llunt de la persona que parla i de la que escolta:… [vore]
aristella
s. f. ant. Dermatitis eczematosa de les cavalleries en la cara posterior de la primera i segona… [vore]
armella, -lles
s. f. Anella que pot ser de diversos materials i que servix per a unir fortament dos coses… [vore]
aronella, -lles
s. f. local. V. oroneta. [vore]
asprella, -lles
s. f. Alga d’aigua dolça del gènero Chara, de vora 30 centímetros d’altària, de tronc ert i prim,… [vore]
astella, -lles
s. f. Fragment de fusta que es desprén en tallar-la, colpejar-la o trencar-se: Trencà la rama i es… [vore]
auella, -lles
s. m. var. form. local. V. ovella. [vore]
aurandella, -lles
s. f. local. V. oronella, oroneta. [vore]
auvella, -lles
s. m. var. form. local. V. ovella. [vore]
baldovella, -lles
s. f. Armella o anella de ferro en una espiga que va clavada en la paret o en una porta o finestra… [vore]
« 1 2 3 4 510
Buscar abella en: