Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a soldre.

soldre
Flexió verbal »
(Del llatí sŏlvĕre, mat. sign.)
v. tr. ant. Desfer la cohesió d’una cosa, dissoldre o separar els seus elements que componen una cosa. // ant. Perdonar. // ant. Resoldre o solucionar un problema.
soldre
Flexió verbal »
(Del llatí solĕre, mat. sign.)
v. intr. Acostumar, ser freqüent; sempre acompanya a un atre verp en infinitiu: Sòlc menjar poc. Sol anar tots els dies a ta casa.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.