Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a peyta.

peyta
s. f. var. otr. ant. V. peita i derivats.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: peita.