Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a allò.

allò
(Del llatí ĭllŭd, mat. sign.)
pron. dem. n. Aquella cosa; designa lo que en el temps o l’espai està llunt de l’emissor i el receptor: Allò que et diguí era veritat. Allò que veus allà dalt és un castell. // Designa despectivament a persones o animals: La nóvia que tenia; allò era una granera.
observ. Este pronom demostratiu neutre és invariable. El valencià distinguix tres categories de localisació en els pronoms i adjectius demostratius, aixina com en els adverbis de lloc: Açò, això, allò; este, eixe, aquell; ací, ahí, allà o allí.
ref. Allò ha dut açò.