Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a al-.

al-
(De l’artícul àrap al.)
Est artícul àrap ha quedat aglutinat en moltes paraules valencianes d’orige aràbic, com ara: albargina (àrap, al-badingana, l’albargina), albercoc (àrap, al-barkok, l’albercoc), albufera (àrap al-buhaira, llacuneta), alquitrà (arap, al-katran, l’alquitrà).