Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a al.

-al, -ls
(Del llatí -alis.)
suf. Sufix que forma adjectius i dona un significat de relació o pertinença, com ara: cultural, social, principal, monumental... // Sufix que forma colectius com ara: figueral, cireral, anoueral, garroferal...
al
(Contracció de la prep. a i l’artícul el o lo.)
contr. Al de, equival a a casa de, en casa de, en la propietat de (terreny, camp.): Vaig al de la veïna. Estan al de Cento. Estava al de Tomàs collint tomates. // Al més infinitiu, indica el moment concret en que es fa l’acció: Al passar saludeu.
al-
(De l’artícul àrap al.)
Est artícul àrap ha quedat aglutinat en moltes paraules valencianes d’orige aràbic, com ara: albargina (àrap, al-badingana, l’albargina), albercoc (àrap, al-barkok, l’albercoc), albufera (àrap al-buhaira, llacuneta), alquitrà (arap, al-katran, l’alquitrà).