Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a aló.

aló
(Del fr. allons, mat. sign.)
interj. dialect. Interjecció, hui poc usual, que expressa la decisió d’anar-se’n. // I aló, locució que equival a: I s’ha acabat, i prou, i res més, i fòra, i avant. // Soc d’Alcalà, i aló, és frase que es diu irònicament parlant dels habitants d’Alcalà de Chivert.
aló, -ons
s. m. inus. V. aleró (de pardal).
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: halo-, halo, alò, alo- i allò.