Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a abant.

abant
adv. var. form. ant. V. ans, abans.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: avant.