Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

14 coincidències per a a.

a simili
V. argument a simili.
a priori
loc. adv. llat. Ans d’examinar l’assunt a tractar. // Pel procediment de la causa a l’efecte.
a posteriori
loc. adv. llat. Posteriorment, una volta examinat o vist l’assunt a tractar.
a pari
loc. llat. V. argument a pari.
a nativitate
loc. adv. llat. De naixença o naiximent.
a fortiori
loc. adv. llat. En més raó o en major raó.
a
(Contracció de ara.)
adv. var. form. vulg. V. ara: A vorem per a on nos ix este.
a
(Del llatí ad.)
prep. Preposició que indica direcció, proximitat, temps, manera o lloc: Vaig a la farmàcia. Estic a dos passos de tu. Vine hui a les huit. Va a tota màquina. Du una navaixa a la bojaca. La preposició a, quan indica lloc i davant de topònims és substituïda per la preposició en: En Valéncia. Estem en Europa. Davant de pronoms personals, de demostratius i indefinits que escomencen per vocal la preposició a sol prendre la forma ad: Ad ell. Per ad açò. Li la dona ad esta. Li ho ha it ad algú. Dialectalment també pren la forma ad davant d’adverbis de lloc que escomencen per vocal.
observ. La forma ad també pot aparéixer davant d’alguns adverbis com ara “fins ad ara”, pero no es considera normatiu.
a, as
Primera lletra de l’abecedari valencià. És la vocal més oberta i perceptible del sistema vocàlic valencià compost per sèt vocals. // Nom de la lletra a, A. // De la a a la zeta, loc. De principi a fi. // No saber ni el a, e, i, o, u, loc. Ser un ignorant, no saber ni els principis bàsics d’una cosa, tema, matèria, ciència... // A, sigla de la ciutat d’Alacant que apareix en les antigues matrícules dels vehículs. // A, símbol químic de l’argó.
a-
(Del grec ἀ-, privativa.)
Prefix que indica negació o absència de lo que indica la paraula a la que va prefixat; davant de paraules que escomencen per vocal o hac pren la forma an-, com ara: apolític, apàtrida, arrítmic, analgèsic, anhidrosis.
a-
(Del llatí ad-.)
Prefix sense una significació concreta que s’ampra per a la formació de diversos infinitius, com ara: acabar, afaenar, arraconar, allargar...
assuever, -a, -rs, -res
adj. m. Natural o propi de la localitat valenciana d’Assuévar.
a contràrio sensu
loc. llat. En sentit contrari. Per la raó oposta o contrària.
a divinis
loc. llat. Llunt de lo diví. Contra lo diví.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ha, ah i .