Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Pola.

Pola
(Del llatí Paula, nom propi de dòna.)
s. f. ant. Nom propi de dòna, equivalent a Paula.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: empollat, polla i pollada.