Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a -alla.

-alla, -lles
(Del llatí -alia, terminació neutra plural.)
suf. Sufix d’orige llatí que té un valor colectiu i en algunes ocasions també despectiu com ara en: antigalla, chicalla, morralla, jovenalla, ferralla, menudalla, pobretalla, fadrinalla...
-all, -lla, -lls, -lles
(Del sufix llatí -acŭlus.)
suf. Sufix d’orige llatí en valor diminutiu o reiteratiu que forma substantius o adjectius, com ara: abrigall, escarball, menudalles, aceball, contalla, raspall, aveall, rondalla...